عقد تفاهم نامه با انجمن انبوه سازان استان قزوین

عقد تفاهم نامه با انجمن انبوه سازان استان قزوین

عقد تفاهم نامه با  انجمن انبوه سازان استان قزوین
عقد تفاهم نامه فی ما بین  انجمن انبــوه سـازان استـان قـزویـن و قالب سقف گرین وافل
در راستای  ارتقاء سطح کیفی و کاهش هزینه های ساخت پروژه های ساختمانی در تاریخ 95/4/12 منعقد گردید.
افتخاری دیگر از سقف گرین وافل در راستای اهداف خود در جهت شعار انتخاب امروز مهندسی فردا.... 

عبارت مورد نظر را وارد کنید...