پارکینگ دانشکده داروسازی دانشگاه فردوسی مشهد

پارکینگ دانشکده داروسازی دانشگاه فردوسی مشهد

توضیحات

پارکینگ دانشکده داروسازی مشهد در مجاورت دانشکده داروسازی مشهد براساس سازه بتنی در دو سقف با سیستم سقف گرین وافل طراحی و اجرا گردیده است. نمای اکسپوز بتن، وزن کم و اجرای سریع از دلایل استفاده از این سقف می باشد.

عبارت مورد نظر را وارد کنید...