ایران ، اصفهان / مجمع 64 شقه سکنیه اساتدة جامعة اصفهان

ایران ، اصفهان / مجمع 64 شقه سکنیه اساتدة جامعة اصفهان

توضیحات

ایران /اصفهان/البنیه التحتیه 14000 متر مربع /مجمع 64 شقه سکنیه اساتدة جامعة اصفهان/تصمیم و تنفیذ کادر سقف گرین وافل بصورة الواح ذو اتجاه واحد

عبارت مورد نظر را وارد کنید...